احداث پل و تقاطع غيرمسطح و زير گذر در ساحل عاج

این پروژه در قالب وام بانک جهانی جهت کمک به توسعه زير ساخت کشور ساحل عاج به مناقصه گذارده شد و شرکت توسعه گران زير ساخت آرين برنده مناقصه گرديد و مشغول به کار شد.
کارفرما: وزارت ساخت اقتصادي جمهوري  ساحل عاج
نوع  پيمان : EPC
مشاور: شرکت زيرساخت آرين
مدت پيمان: 12 ماه
مدت اجرا: 12 ماه
محل اجراي پروژه:ساحل عاج
احجام سنگين پروژه:

  • خاکبرداری : m3 1200
  • بتن ريزی: m3 5000
  • آرماتور بندی: Tone 3200
  • اسکلت: بتنی

اهداف پروژه:
احداث زير گذر جهت حل گره ترافيکی هسته مرکزی شهر ابيجان پايتخت اقتصادی  کشور ساحل عاج